TCVN 9352:2012 Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh

Tiêu chuẩn 9352:2012 nêu phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh và kiến nghị sử dụng kết quả để khảo sát địa chất công trình, thiết kế nền móng.

TCVN 9352:2012 được chuyển đổi từ TCXD 174:2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9352:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Đọc TCVN 9352:2012

Download (Tải về) TCVN 9352:2012 bằng cách click vào: TCVN 9352:2012 Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.