TCVN 2683:2012 – Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu

TCVN 2683:2012 được chuyển đổi từ TCVN 2683:1991 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 2683:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng- Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2683:2012 quy định những yêu cầu về phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản các mấu đất đá để xác định thành phần, các tính chất vật lí và cơ học dùng làm nền và môi trường phân bố công trình.

Đọc TCVN 2683:2012

Download (Tải về) file word TCVN 2683:2012 bằng cách click vào: TCVN 2683:2012 – Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *