TCVN 9397:2012 – Cọc – Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

Tiêu chuẩn TCVN 9397:2012 là tiêu chuẩn được sử dụng về Cọc, Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ.

TCVN 9397:2012 được chuyền đổi từ TCXDVN 359:2005 theo quy định 
tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a 
khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy
 chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9397:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng
 biên soạn. Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất
 lượng thẩm định, Bộ khoa học và công nghệ công bố.

Đọc TCVN 9397:2012

Download (Tải về) file word TCVN 2683:2012 bằng cách click vào: TCVN 2683:2012.docx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *