Các tiêu chuẩn TCVN liên quan tới nền móng công trình

Các tiêu chuẩn TCVN liên quan tới nền móng công trình chủ yếu bao gồm:

TCVN 9361:2012: Tiêu chuẩn này được áp dụng cho thi công và nghiệm thu các công tác về xây dựng nền và móng của tất cả các loại nhà và công trình.

Nó đề cập đến trình tự và biện pháp thi công xây dựng nền và móng, việc lựa chọn biện pháp thi công, xây dựng nền và móng dựa trên các số liệu khảo sát địa chất công trình. Ngoài ra, tiêu chuẩn này cũng quy định việc theo dõi chuyển vị của móng và biến dạng của công trình trong thời kỳ xây dựng, đặc biệt khi móng xây dựng trên các loại đất có tính chất đặc biệt.

TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn này được dùng để thiết kế nền nhà và công trình, không dùng để thiết kế nền của công trình thủy lợi, cầu đường, sân bay, móng cọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *